Algemene voorwaarden

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producties en (precontractuele) overeenkomsten

van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Jim Roses verder te noemen Jim Roses;

1.2. Aanvullingen of afwijkingen van de voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden

alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.

1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Jim Roses en de wederpartij kunnen door de wederpartij

niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Jim Roses.

1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Jim Roses

niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Jim Roses is bevestigd.

Artikel 2. AANBIEDINGEN

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 3 maanden, tenzij schriftelijk

anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Jim Roses desondanks worden

herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht.

2.2. In prijscouranten, offertes en andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, e.d. zijn

uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Jim Roses niet.

2.3. Jim Roses stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding,

opnames, montage, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Jim Roses bepaalt

deze uren in alle redelijkheid maar zijn echter bij benadering.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Jim Roses de opdracht

schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de

overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Jim Roses en deze algemene

voorwaarden.

3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de productie de wederpartij additionele wensen heeft die

niet in de offerte zijn opgenomen, dan worden deze extra uren op basis van een vast uurtarief naast het in

de offerte afgesproken factuurbedrag in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht

tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van

welke aard dan ook moeten schriftelijk door Jim Roses bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen

oplevertermijn c.q. levertijd van de productie komt door de wijziging te vervallen.

3.3. Een project wordt opgenomen zoals is overeengekomen. De inhoud van een grafische opmaak, filmproductie,

adviesdocument of welke dienst dan ook, is bij benadering tijdens de acceptatie medegedeeld maar blijft

afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Jim Roses behoudt zich nadrukkelijk alle rechten voor

tussentijdse wijzigingen aan te brengen in de regie van een project. Jim Roses bepaalt de wijze waarop een

project wordt vormgegeven en uitgevoerd.

3.4. Bij een gedeeld project kunnen aanvullende voorwaarden gelden met betrekking tot onder andere de

aanlevering, draaitijden, montage en uitvoering. Deze aanvullende voorwaarden blijken uit de offerte.

Artikel 4. PRIJZEN

4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Jim Roses in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding

c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, exclusief reis, parkeer en verblijfkosten en

exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Reiskosten bedragen € 0,22 cent per kilometer.

4.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die

de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Jim Roses gerechtigd

deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de

overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende

mededeling gebeurt. Een ontbinding als vermeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei

schade.

4.3. Wanneer Jim Roses een videoproductie verzorgd is de wederpartij verantwoordelijk voor het afdragen van

auteurskosten voor de muziek die in deze videoproductie wordt gebruikt. Deze auteursrechten zijn additionele

kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door de

auteursrechtenorganisatie en de kosten worden toegevoegd aan de eindfactuur.

4.4. Wanneer Jim Roses voor een videoproductie een voice over nodig heeft dan worden deze kosten aan de

eindfactuur toegevoegd.

Artikel 5. BETALING

5.1 Jim Roses factureert in alle gevallen een aanbetaling van 50%, van het totaal bedrag, tenzij vooraf anders

afgesproken. Bij projecten boven de € 7000,- wordt 75% van het totaal bedrag gefactureerd.

5.2. Een aanbetaling dient vooraf te geschieden en te geschieden in de week waarin een project aanvangt. Mochten

andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur. De betaling van de factuur

na de aanbetalingsfactuur dient binnen 30 dagen te geschieden.

5.3. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 2 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat

daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan

worden toegerekend.

5.4. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Jim Roses alsdan bevoegd een rente te berekenen

over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de

betreffende vervaldag.

5.5. Alle door Jim Roses gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met

wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.

5.6. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten rente en kosten

daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

Artikel 6. ANNULERING

In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de productie, zijn alle door Jim Roses ter zake van de

opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de

hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Jim Roses ten gevolge van de annulering

geleden schade.

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

7.1. De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn

en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard.

Bij niet tijdige levering is Jim Roses dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.

7.2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch

verlengd met de periode(n) gedurende welke:

– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere de

uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Jim Roses kan worden toegerekend;

– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Jim Roses tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij

daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

– wederpartij Jim Roses niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer

voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering

benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

8.1. Jim Roses zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van

goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.

8.2. Jim Roses is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te

besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Jim Roses.

8.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Jim Roses aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of

waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van

de overeenkomst, tijdig aan Jim Roses worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst

benodigde gegevens niet tijdig aan Jim Roses zijn verstrekt, heeft Jim Roses het recht de uitvoering van de

overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke

tarieven aan wederpartij in rekening te brengen.

8.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Jim Roses de uitvoering

van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de

daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

9. DUUR EN BEËINDIGING

9.1 na het einde van de overeenkomst zullen de volgende verplichtingen doorlopen: verplichting tot betaling,

eigendoms- voorbehoud, geheimhouding, respectering van intellectuele eigendomsrechten en aanvaarding

van aansprakelijkheden. Deze verplichtingen blijven bestaan zolang Jim Roses op het voortbestaan daarvan in

redelijkheid aanspraak kan maken.

10. VARIA

10.1 Jim Roses en opdrachtgever verbinden zich over en weer alle vóór of tijdens de overeenkomst verkregen

informatie strikt vertrouwelijk te behandelen, tenzij die informatie reeds vrij beschikbaar is.

10.2 Jim Roses mag naam, logo’s en referenties van Opdrachtgever voor commerciële doeleinden gebruiken, o.m.

plaatsing op haar website(s), referentielijsten, reclame-uitingen, (electronic)direct mail.

10.3 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing met de rechter te Amsterdam als bevoegde

instantie.

10.4 Jim Roses is bevoegd de Dienstverleningsvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen schriftelijk aan de

Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Wijzigingen gaan in 2 (twee) maanden na kennisgeving of – indien de

wijzigingen eerder dienen in te gaan – op een door partijen vast te stellen tijdstip. De wijzigingen zijn slechts van

toepassing op Overeenkomsten die na de datum van ingang van de wijzigingen tot stand komen, tenzij partijen

overeenkomen de wijzigingen tevens van toepassing te verklaren op reeds tussen hen bestaande overeenkomsten.

Artikel 11. NIET NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

11.1. Jim Roses is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of

gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende

rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst

tussen partijen;

– wederpartij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of het

faillissement van wederpartij wordt aangevraagd dan wel het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of

geliquideerd;

– een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt

gelegd;

11.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe

schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Jim Roses passende zekerheid

heeft gesteld.

Artikel 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot

betaling van alle door Jim Roses aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren

zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens

het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten.

12.2. Jim Roses is in de in artikel 11 lid 1 hiervoor genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die in overeenstemming

met het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke

terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij

machtigt Jim Roses voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar

deze zich bevinden.

12.3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening,

over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid

gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens

slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Jim Roses te leveren. Hij is eveneens verplicht Jim

Roses op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal

krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Jim

Roses om dit pandrecht tot stand te brengen.

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1. Jim Roses is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van

haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit reclame zoals omschreven

in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele (schade)vergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding,

uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Jim

Roses of leidinggevende ondergeschikten.

13.2. Jim Roses evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet leidinggevende)ondergeschikten

of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

13.3. Jim Roses aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.

Artikel 14. OVERMACHT

14.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de

wil en toedoen van Jim Roses, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar,

ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Jim Roses kan worden verlangd, zoals oorlog,

overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabriek of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk

stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van

derden die door Jim Roses ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te

late levering door leveranciers), etc.

14.2. Overmacht geeft Jim Roses het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de

uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake

van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

Artikel 15. GEHEIMHOUDING/INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

15.1. Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende Jim

Roses of haar bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen,

voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.

15.2. Jim Roses behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde

zaken voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt

in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of

indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Jim Roses ter zake

rechthebbende is.

15.3. Een Jim Roses productie mag niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt zonder uitdrukkelijke

toestemming van Jim Roses.

Artikel 16. PARTIËLE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven

de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die

de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht

mogelijk benadert.

Artikel 17. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

17.1. De vestigingsplaats van Jim Roses is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Jim Roses

moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.

17.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Jim Roses is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

17.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Jim Roses gesloten overeenkomst

dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de

daartoe bevoegde rechter.

Jim Roses KvK: 50750461